Roses Heavy Gold

Brand > Effy

  • New $3800 Effy Diamond/14k Rose Gold Pendant Necklace 13.9g Heavy Nwt Pretty
  • New $3800 Effy Diamond/14k Rose Gold Pendant Necklace 13.9g Heavy Nwt Pretty
  • New $3800 Effy Diamond/14k Rose Gold Pendant Necklace 13.9g Heavy Nwt Pretty
  • New $3800 Effy Diamond/14k Rose Gold Pendant Necklace 13.9g Heavy Nwt Pretty
  • New $3800 Effy Diamond/14k Rose Gold Pendant Necklace 13.9g Heavy Nwt Pretty
  • New Jewelry Effy Diamond/14k Rose Gold Pendant Necklace Heavy Exquisite Nwt$3800
  • New Jewelry Effy Diamond/14k Rose Gold Pendant Necklace Heavy Exquisite Nwt$3800
  • New Jewelry Effy Diamond/14k Rose Gold Pendant Necklace Heavy Exquisite Nwt$3800